תנאי שימוש

 1. כללי
  1. צחי גרינברגר שירותי תוכנה ("המפעיל" או "אנו") מפעיל מערכת המאפשרת ניהול קליניקה עבור מטפלים, לרבות יומן הקליניקה, סיכומי פגישות ומעקב תשלומים באינטרנט ("המערכת").
  2. תנאי השימוש המוצגים להלן ("תנאי השימוש" או "ההסכם") מסדירים את היחסים בין המפעיל לבין המשתמש (כהגדרתו להלן) ביחס לשימוש בפלטפורמה כהגדרתה להלן).
  3. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין המפעיל. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים פרטניים אחרים, יגבר האמור במסמכים האחרים, אלא אם צוין במפורש אחרת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.
  4. השימוש בפלטפורמה מהווה הסכמה וקבלת תנאי הסכם זה. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש (חלקם או כולם) המנוסחים בהסכם זה, אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בפלטפורמה או בחלק ממנה.
  5. מובהר בזאת כי תנאי הסכם זה פועלים במקביל ובכפוף לתנאי השימוש של צדדים שלישיים, ככל שיהיו כאלה, והם באים להוסיף עליהם.
  6. ההסכם נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון לשני המינים כאחד.
  7. כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם, ולא יינתן להם, כל משקל בפירוש האמור בתנאי השימוש.
  8. כל ההוראות בתנאי השימוש הנוגעות לסליקת כרטיסי אשראי יחולו על כל משתמש אשר רכש את שירותי תוסף הסליקה (כהגדרת מונח זה להלן), ומשתמש בפלטפורמה בין היתר לצורך סליקת עסקאות בכרטיס אשראי.
  9. מדיניות הפרטיות של המערכת ("מדיניות הפרטיות") זמינה ב https://www.smartclinic.co.il/privacy ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
  10. למען הסר ספק, השירות הינו פלטפורמת ניהול אשר האחריות לשימוש היעיל, החוקי והנכון בה היא על המשתמש בלבד.
 2. הגדרות
  1. למונחים הבאים תהא המשמעות המופיעה לצדם, אלא אם נכתב מפורשות אחרת:
   1. "הפלטפורמה" או "האתר" או ״המערכת״- מערכת ניהול קליניקה עבור מטפלים, לרבות יומן הקליניקה, סיכומי פגישות ומעקב תשלומים באינטרנט.
   2. "משתמש" או "משתמשים" - כל מי שעושה שימוש כלשהו בפלטפורמה או באתר המערכת.
 3. התחייבויות המשתמש
  1. במסגרת השימוש בפלטפורמה המשתמש מתחייב להימנע מביצוע פעולות המנוגדות להוראות הדין.
  2. המשתמשים מצהירים בזאת כי כל עסק שייפתח בחשבונם באתר, הוא בבעלותם, או שהם מועסקים בו, והוא רשום כדין בישראל.
  3. על אף האמור לעיל ומבלי לגרוע מסעיף ‏5.3 להלן, יובהר כי בכל מקרה בו חשבון (כהגדרתו להלן), אשר משמש עסק מסוים או מספר עסקים, נפתח על-ידי צד ג' כלשהו, הרי שהחשבון וכל המידע אשר קשור אליו יהיו שייכים לבעלי אותו העסק או לבעלי העסקים המשתמשים בחשבון כאמור ולצד ג' אשר פתח את החשבון האמור לא יהיו כל זכויות בקשר עם אותו חשבון. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע כל פעולה בחשבון כאמור, לרבות סגירתו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ככל שיסתבר לנו שהחשבון מפר את תנאי השימוש או את הוראות הדין.
  4. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בפלטפורמה, כי הפלטפורמה אכן מתאימה לצרכיו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת הפלטפורמה לצרכיו.
 4. הפלטפורמה; השירותים
  1. המפעיל מספק באמצעות הפלטפורמה, בין השאר, את השירותים הבאים (אשר יכונו להלן ביחד, "השירותים"): ניהול יומן פגישות, סיכומי פגישות, וניהול תשלומים עבור פגישות. ניהול ומעקב כרטיסי מטופלים, וניהול מסמכים של מטופלים,
  2. השירותים יינתנו למשתמשים אשר מנהלים קליניקה עצמאית בישראל.
  3. השירותים יינתנו בהתאם לחבילת השימוש הנרכשת על ידי המשתמש ( "חבילת שימוש"). מובהר כי כל חבילת שימוש תאפשר היקף שונה של שירותים. למידע נוסף אודות חבילות השימוש, היקף השירותים הכלול בהם ועלותן – https://www.smartclinic.co.il/pricing.
  4. האמור בסעיף ‏4.1 לעיל הוא לשם הדגמה בלבד ואינו ממצה את כלל הפעולות שניתן לעשות בעזרת הפלטפורמה. לבירורים או שאלות בקשר עם השירותים, ניתן לפנות לנציג המערכת באמצעות דואר אלקטרוני info@smartclinic.co.il .
 5. חשבון משתמש
  1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאתר, ומסר פרטים מסוימים, אשר ייקבעו על-ידינו ( "חשבון משתמש" או "החשבון").
  2. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:
   1. חלה חובה למסור את מלוא הפרטים הנדרשים בעת פתיחת חשבון;
   2. אסור ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח
   3. לגבי משתמש שהוא תאגיד, איש הקשר אשר פתח את החשבון בפועל בשם המשתמש שהוא תאגיד ( "המורשה המקורי") ייחשב על ידינו כמשתמש לכל דבר ועניין.
  3. מובהר בזאת כי על אף שאנו נוקטים באמצעים הנדרשים על פי דין לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי המפעיל בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
  4. המשתמש מאשר למפעיל לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר, וכל הודעה אחרת, לרבות מהדורות דואר אלקטרוני של תכני האתר (newsletter) או פרסומות.`
  5. ייתכן ובמהלך שימושך בחשבון המשתמש, תבחר למסור למפעיל מידע הנוגע לצדדים שלישיים, לצורך מתן שירותים עבורך. מובהר, כי מידע זה יישמר במאגרי המידע של המערכת ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות. במסירת המידע הנך מאשר כי מידע זה נאסף על ידך כדין ואנו רשאים לעשות בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו ולצורך מתן השירותים עבורך.
 6. תקופת ניסיון
  1. עם ההרשמה לאתר מוענקת למשתמש תקופת ניסיון ללא עלות למשך 30 יום, אשר מתחילה עם הפעלת החשבון ואישור כתובת הדוא"ל על ידי המערכת ( "תקופת הניסיון".(
  2. בתקופת הניסיון הפלטפורמה פתוחה לשימוש מלא בהתאם לחבילת השימוש הבסיסית. תקופת הניסיון מסתיימת לאחר 30 יום, ללא תניות כלשהן, לרבות באגים שנתגלו בפלטפורמה או אי-זמינות של הפלטפורמה במהלך תקופת הניסיון. למען הסר ספק, מובהר כי בתקופת הניסיון, יהיו פתוחים לשימוש רק השירותים הנכללים במסלול הבסיסי, כפי שיתעדכנו מעת לעת.
  3. לכל משתמש תהיה שמורה הזכות לתקופת ניסיון אחת בלבד, ולעניין שימוש יראו גם צד ג' הפועל לטובת אותו משתמש.
  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו שומרים לעצמינו את הזכות שלא להעניק תקופת ניסיון בכל מקרה שבו תמצא לנכון כי קיים חשש שמשתמש הפר את הוראות תנאי השימוש. כמו כן, אנו שומרים לעצמינו את הזכות לבטל או לקצר את תקופת הניסיון, בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 7. תשלום עבור הפלטפורמה
  1. גובה התשלום עבור הפלטפורמה יתבצע בהתאם לחבילת השימוש המבוקשת על ידי המשתמש ובהתאם לסוג המנוי (חודשי או שנתי, כמפורט להלן). אנו רשאים לשנות מעת לעת את גובה התשלום שאנו גובים עבור חבילות השימוש (כולן או חלקן) וסוגי המנויים. במקרה של עדכון גובה התשלום, אנו נפרסם הודעה על שינוי כאמור ושינויים כאמור יחולו החל מהתאריך הקובע עליו נודיע בפרסום הרלוונטי.
  2. ההרשמה לשירותים יכולה להתבצע במסגרת של מנוי חודשי אשר יתחדש מדי חודש באופן אוטומטי עד לביטולו על ידי המשתמש כאמור בסעיף ‏8 להלן ("מנוי חודשי")
  3. בגין עסקה לרכישת מנוי אשר מתבצעת במהלך חודש קלנדרי, התשלום הראשון, אשר יבוצע במועד רכישת המנוי, יכלול תשלום בעבור יתרת התקופה מיום רכישת המנוי ועד לסוף החודש הקלנדרי בו נרכש המנוי, וכן בעבור מלוא תקופת החודש הקלנדרי העוקב לחודש בו נרכש המנוי. בסיום אותו חודש עוקב, התשלום החודשי יבוצע בתחילת כל חודש ויהיה כמפורט בחבילת השימוש ובהתאם לסוג המנוי אשר נבחרו על ידי המשתמש.
  4. חיוב חודשי יבוצע בתחילת כל חודש.
  5. אנו רשאים מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, להציע למשתמשים קופונים אשר יקנו הנחות או הטבות מסוימות ברכישת המוצרים והשירותים השונים באתר. פירוט אודות הקופונים ואופן מימושם יהיה בהתאם להוראות כפי שיימסרו למשתמשים מעת לעת. אנו רשאים להציע את הקופונים למשתמשים מסוימים בלבד או לקבוצה מסוימת של משתמשים. כמו כן, אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי לשנות את תנאי הקופונים או לבטלם. מובהר בזאת כי הקופונים אינם ניתנים להמרה לסכום כספי בשום שלב, וכל קופון שלא נעשה בו שימוש לא יקנה למשתמש כל זכות שהיא.
  6. במידה ומשתמש לא יסדיר תשלום למפעיל במועד, חשבון המשתמש עשוי להיחסם והמידע בו עשוי להימחק מבלי שתהיה למשתמש טענה ו/או תביעה כנגד המפעיל בשל כך. יובהר בעניין זה כי אין בביטול החשבון כדי לפטור את המשתמש מחובתו לשלם את יתרת התשלומים שטרם נפרעו, והמשתמש לא יהא זכאי להחזר כספי בגין סכומים שכבר שולמו.
 8. ביטול השירות והחזרים כספיים
  1. את החידוש האוטומטי של מינוי חודשי ניתן לבטל בעמוד "פרטי המנוי" על ידי לחיצה על כפתור ״ביטול מינוי״. המינוי יימשך עד לסוף החודש ולא יתחדש בחודש שלאחר מועד ההודעה. לא יינתן כל החזר כספי בגין החלק היחסי של החודש שלא נוצל.
 9. סעדים
  1. אנו רשאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שנמסר לנו על ידי משתמש, להגביל את גישתו של משתמש כאמור לפלטפורמה ולסרב לספק למשתמש את הפלטפורמה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו שומרים לעצמינו את הזכות:
   1. להפסיק או למנוע את השירותים (כולם או חלקם) ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ומבלי שנהיה חייבים להודיע על כך מראש למשתמש והמשתמש מוותר על כל טענה בעניין זה.
   2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על-ידי המשתמש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה.
   3. אנו נהיה רשאים לחסום גישה לפלטפורמה – מכתובות או מאתרים אשר לא אושרו על-ידי ידינו לשימוש במוצרים שלנו (בכתב ומראש), או שעלולים לגרום נזק למפעיל או למוצרנו – הכל לפי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.


 10. הגבלת אחריות
  1. השימוש בפלטפורמה הוא על אחריות המשתמש באופן בלעדי. הפלטפורמה, השירותים, האתר והתכנים באתר מוצעים כמות שהם (as is) ללא אחריות מכל סוג שהוא. המפעיל או מי מטעמו לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש בפלטפורמה, בשירותים, באתר ובתכנים המוצעים באתר, לרבות כתוצאה מעסקה שבוצעה בעזרת השימוש בפלטפורמה או כתוצאה מהסתמכות על המידע המפורסם באתר.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המפעיל יהא פטור מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים והגורמים המפורטים להלן, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת המפעיל, והמפעיל עשה מאמץ סביר למנעם:
   1. שיבוש בנתונים או בהוראות שהתקבלו במערכת, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצל המשתמש, בית העסק, המערכת או אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע;
   2. תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצל המשתמש, לרבות כל תוכנה או חומרה שסופקה למשתמש על-ידי צד שלישי;
   3. חשיפה וגילוי מידע על ידי המשתמש לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או במערכת (לרבות מוצרים או שירותים של צד שלישי המוצעים למשתמש במהלך השימוש בשירותים) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת המערכת לאחר, לרבות לצורך תיקון או במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מאיתנו באמצעות המערכת או יבצע באמצעותה פעולות שונות במסגרת השירותים, והמשתמש מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש או למפעיל בקשר לכך.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עוד מובהר ומוסכם כי:
   1. המפעיל לא יהיה אחראי בשום מקרה, לתכנים אשר יועלו, יועברו או יפורסמו באמצעות הפלטפורמה. האחריות בגין פעולות אלה תחול על המשתמש בלבד, ולא תישמע כל טענה נגד המפעיל בעניין זה. עוד מובהר כי המכשיר בו עושה שימוש המשתמש לצורך השירותים הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שיבצע המשתמש במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע של השירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות;
   2. מובהר בזאת כי המפעיל לא מתחייב שהפלטפורמה תפעל 100% מהזמן; כי מעת לעת המפעיל יעדכן וישדרג את מערכות הפלטפורמה – דבר שעלול לגרום להפסקה זמנית במתן השירות; וכי אין למפעיל כל שליטה על זמינות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים;
   3. באחריות המשתמש לוודא טרם השימוש בפלטפורמה, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – המפעיל לא ישא בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט;
   4. מערכותיו של המפעיל, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדומה), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי המפעיל או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. המפעיל משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים האמורים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות או בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה או בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכדומה. המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהאמור בסעיף זה.
   5. המפעיל לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה כלשהם, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או תקלה ו/או שגיאה ו/או הפרעה במערכת כלשהי שפותחה על ידי צד שלישי, המאפשרת להתממשק ולהתחבר לפלטפורמה או לאתר, ושבאמצעות מערכת זו ניתנו השירותים למשתמש, ולא באמצעות הפלטפורמה או האתר.
  4. המידע והתוכן המוצגים בפלטפורמה לא נועדו להחליף ייעוץ חשבונאי, מיסויי, או כל ייעוץ אחר. המפעיל אינו מציע ייעוץ ואינה מספקת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. חובת המשתמש לפנות לייעוץ לפי הצורך ולא להתבסס על שירותי הפלטפורמה מעבר לקבלת המידע המופיע בה. מענה שיינתן על ידי המפעיל במסגרת תמיכה תפעולית בפלטפורמה או שירות לקוחות, לא ייחשב בשום אופן כייעוץ חשבונאי, מיסויי או כל ייעוץ אחר, או כתחליף לו.

  5. שירותי הגיבוי והאחסון הם של צד שלישי ועל כן המפעיל לא יהא אחראי לכל אובדן ו/או מחיקה של מידע שהועלה על ידי המשתמש לצרכי גיבוי ואחסון למעט במקרי רשלנות של המפעיל.
 11. היעדר אחריות לקישורים יוצאים
  1. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צדדים שלישיים. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי המפעיל לא בחן אתרים אלה, ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם, וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו היא באחריותו המלאה של המשתמש.
  2. יודגש שלא קיימת אבחנה בין סימון קישורים פנימיים לקישורים יוצאים וכי באחריות המשתמש לוודא את כתובת ה-URL אליו מפנה קישור טרם השימוש בו.
  3. אם המשתמש מצא במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, המשתמש מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של המפעיל.

 12. הודעה על תוכן מפר
  1. אם נתקלת בתוכן המפר כל דין נודה לך אם תפנה את תשומת לבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת הדואר האלקטרוני info@smartclinic.co.il .

 13. קניין רוחני
  1. מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים, המדגמים, הפטנטים, הסודות המסחריים באתר ובפלטפורמה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים (לרבות פרטי המשתמשים) וכל פרט אחר הנוגע לפלטפורמה ולאתר המערכת – הן בבעלות המפעיל בלבד (או של צד ג' אשר התיר למפעיל לעשות בהם שימוש).
  2. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הסכם זה אינו יוצר, בשום צורה או מקנה למשתמש זכויות כלשהן בשירותים, בפלטפורמה או בכל קניין רוחני אחר של המפעיל (למעט הזכות להשתמש בפלטפורמה או באתר, בהתאם לתנאי השימוש).
  3. השם "קליניקה חכמה" או "smart clinic" וסימנים מסחריים ו/או סמלי שירות הם רכושו של המפעיל. למשתמש או מי מטעמו אין כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר או בסמלים אלו לכל מטרה שאינה מצוינת באופן מפורש בתנאים אלו.
  4. המשתמש לא יהיה זכאי לעשות כל שימוש בפלטפורמה או בכל אחד מחלקיה, באופן הנוגד את הוראות הסכם זה, ואשר יש בו לפגוע בזכויות המפעיל או בזכויות של צד שלישי כלשהו – מבלי שקיבל את הסכמת המפעיל בכתב ומראש.
  5. המפעיל רשאי להגן על השירותים באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה. המשתמש מתחייב שלא לנסות לעקוף את האמצעים האמורים לעיל.
  6. המשתמש נותן בזאת למפעיל הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אותו מסר המשתמש למפעיל (שפירוט אודות אסיפתו ושמירתו יימצא במדיניות הפרטיות של המפעיל) או נאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורו באתר, ליצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים מכל סוג שהוא, ובכלל כך יצירת נתונים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; מחקרים; ניתוחים; השוואות; סקרים; המלצות; חישובים; או יצירת יצירות נגזרות, הכל בהתבסס על מידע שנמסר על ידי או אודות המשתמש כאמור, בין אם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (תוצרי הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי המידע הסטטיסטי הוא רכושו הבלעדי של המפעיל והוא יהיה בעל כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. המפעיל יהיה בעל זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי למפעיל, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.
  7. הוראות סעיף 13 זה יחולו אף לאחר הפסקת מתן השירות וסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

 14. שינוי תנאי ההסכם; סיום ההסכם
  1. המפעיל רשאי לשנות או להשהות את תנאי הסכם זה בכל עת. שינה המפעיל את תנאי השימוש, יודיע על כך למשתמשים ויחולו תנאי השימוש המעודכנים החל מהמועד הקבוע לכך בפרסום הרלוונטי.
  2. המפעיל יהיה רשאי לסיים הסכם זה מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה מראש ובכתב של 30 ימים למשתמש. המפעיל יהיה רשאי לסיים הסכם זה בעקבות הפרה של הוראות ההסכם באופן מידי על ידי הודעה למשתמש, ולא תישמע כל טענה מצד המשתמש לעניין זה.

 15. המחאת זכויות
  1. המשתמש אינו רשאי להמחות או להעביר את זכויותיו לפי הסכם זה, בלי קבלת הסכמה מראש ובכתב מהמפעיל. המפעיל רשאי להמחות את זכויותיו בשירותים לצד שלישי לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, בכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את התחייבויותיו של המפעיל כלפי המשתמש לפי הסכם זה.

 16. תמיכה טכנית
  1. קליניקה חכמה מעניקה שירותי תמיכה טכנית בדואר אלקטרוני info@smartclinic.co.il . מענה לפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני יינתן תוך זמן סביר. שירותי התמיכה ניתנים במהלך השעות 09:00 - 18:00 בימי העסקים הרגילים.

 17. ברירת דין וסמכות שיפוט
  1. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בתל-אביב. הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי בלבד.

עודכן לאחרונה ביולי 2021.