מדיניות הפרטיות

 1. כללי
  1. צחי גרינברגר שירותי תוכנה ("המפעיל" או "אנו") הוא המפתח והמפעיל של קליניקה חכמה – לרבות אתר האינטרנט ושאר השירותים המסופקים על-ידו ("המערכת").
  2. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם אנו פועלים באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך. מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת כאן, להסביר כיצד אנו נוהגים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד אנו משתמשים במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.נבהיר, כי אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האישי כאמור, וכי מסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי.
  3. יש להדגיש כי אנו רואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושים מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לנו. אנו נוקטים באמצעים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך. מדיניות הפרטיות שלנו יכול שתשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו נשנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו אנו משתמשים במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני.
 2. המידע שנאסף במערכת
  1. בעת שימוש בשירותי המערכת נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה, מידע שאתה מזין בזמן יצירת חשבון במערכת שלנו—לדוגמה, שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, נתונים על אופי הקליניקה שלך לדוגמא משך פגישה, עלות פגישה. נבהיר, כי אינך מחויב על פי דין למסור את המידע האישי כאמור, וכי מסירת המידע האישי נעשית מרצונך החופשי.
   חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.
 3. שימוש במידע
  1. המערכת תשתמש במידע האישי אך ורק כמענה לפניה שלך ועל מנת לספק עבורך את שירותי המערכת. המידע האישי לא יימסר על ידינו לכל צד שלישי למעט כמפורט במדיניות פרטיות זו. .
  2. המערכת תשתמש במידע הסטטיסטי הנאסף אוטומטית בזמן שהותך באתר כדי לנטר את השימוש שלך בשירותים, כדי לשפר את השימושיות של השירותים שאנו מספקים, כדי לזהות ולמנוע שימושים לא נאותים, כדי לאכוף את תנאי השימוש של המערכת, לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכים שלנו ולצורך דיוור וקשר עם לקוחות.
 4. חיבור לשירותים צד שלישי - יומן גוגל
  1. אם תבחר לסנכרן את יומן הפגישות עם היומן שלך בגוגל. תעבור תהליך מתן הרשאות בשם oAuth ליומן שלך בגוגל. תהליך זה יאפשר לנו לגשת למידע ביומן גוגל שלך, לקבל עדכונים על שינויים שביצעת ביומן גוגל וכן לעדכן את היומן גוגל בהתאם לפעולות שתבצע ביומן הפגישות שלך במערכת.
  2. המערכת מאפשרת הפסקה של הסנכרון בין היומנים ושלילת הגישה ליומן בכל עת. ניתן לצפות במדיניות הפרטיות של גוגל בכתובתhttps://policies.google.com/privacy?hl=he.
 5. מסירת המידע לגורמי אכיפה
  1. אנו נמסור את המידע במידת הצורך על פי החוק או בהליכים משפטיים על פי צו או הוראה של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת אחרת.
 6. אבטחת המידע
  1. אנו מיישמים באתרים ובשרתים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, איננו מתחייבים ששירותינו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  2. כדי למנוע גישה לא מורשית למידע ולנתוני המערכת, ועל מנת לשמור על המידע ולהבטיח את השימוש המורשה בו, אנו מיישמים נהלים פיזיים, אלקטרוניים וניהוליים סבירים ומתאימים לשמירת ולאבטחת המידע. כמו כן, אנו מגבילים את הגישה למידע אישי ולמידע סודי כך שגישה כאמור תינתן רק לעובדים שמידע זה נחוץ להם לצורך תפעול המערכת ומתן השירותים. עם זאת, בשל מגבלות טכנולוגיות, איננו מתחייבים כי המידע האישי שלך, וכל מידע אחר המועבר באופן אלקטרוני, יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
 7. חומר שיווקי
  1. נדגיש, כי גם אם הסכמת במפורש לקבל חומר שיווקי או מידע תפעולי אחר מאיתנו, תוכל בכל שלב להפסיק לקבל מידע כאמור על ידי משלוח דוא"ל לכתובת info@smartclinic.co.il , או לחיצה על לחצן "הסר", המופיע בכל הודעה שלנו המכילה חומר שיווקי.
 8. מסירת מידע לצד שלישי
  1. להלן יפורטו מצבים שבהם המפעיל יהיה רשאי להעביר את המידע שלך לצדדים שלישיים:
   1. לצורך מתן השירות;
   2. כאשר המשתמש אישר למפעיל להעביר פרטים לצדדים שלישיים;
   3. במקרה בו יפר המשתמש את תנאי השימוש באתר או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לדין;
   4. על מנת לאכוף את תנאי השימוש או הסכמים אחרים או מדיניות אחרת;
   5. בתגובה לזימון או דרישת חקירה אחרת, צו בימ"ש, או בקשה לשיתוף פעולה מאת רשות אכיפה או רשות ממשלתית אחרת;
   6. על מנת לקבוע או לממש את זכויותיו המשפטיות של המפעיל;
   7. על מנת להתגונן מפני תביעות משפטיות כפי שיידרש לפי דין. במקרים כאמור, המפעיל עשוי להעלות או לוותר על התנגדות או זכות העומדת לרשותו, לפי שיקול דעתו הבלעדי;
   8. במקרה בו המפעיל יחליט לגבות חוב שאינו שולם באמצעות צד שלישי המתמחה בגביית חובות לרבות משרדי עורכי דין;
   9. כאשר המפעיל סבור כי גילוי הינו ראוי בקשר למאמצים לחקור, למנוע, לדווח או לנקוט בפעולה אחרת בנוגעלפעילות בלתי
   10. חוקית, חשד לתרמית או עוולה אחרת;
   11. על מנת להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של המפעיל, עובדיו, משתמשי האתר או אחרים;
   12. בקשר לעסקה תאגידית מהותית, כגון מכירת עסקי המפעיל, השקעות, מיזוג, איחוד, מכירת נכסים, או במקרה שלפירוק.
 9. זכות עיון במידע
  1. על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לכל אדם הזכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע של המפעיל. משתמש שעיין במידע עליו ומצא שהמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות למפעיל בבקשה לתקן ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע המוחזק עליו כאמור לעיל.
  2. פנייה כזאת יש להפנות למפעיל בדוא"ל שכתובתו היא info@smartclinic.co.il. מובהר בזאת כי ייתכנו שינויים בפרטי הקשר אשר צוינו לעיל ובמועדי זמינות המפעיל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל וללא מתן הודעה מוקדמת ולמשתמש לא יהיו טענות נגד המפעיל בשל כך.
  3. אם המידע שבמאגר המידע של המפעיל משמש לצורך פניה אישית למשתמש, הוא רשאי על פי חוק לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.
 10. יצירת קשר
  1. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות, לכתובת הדואר האלקטרוני: info@smartclinic.co.il

עודכן לאחרונה ביולי 2021.